Deklaracja dostępności

Uniwersyteckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej ucitt.amu.edu.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2022-04-13

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-04-13

Status pod względem zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej: Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-04-13. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Alicja Ostrowska-Leszczyńska, alicja.ostrowska@amu.edu.pl lub dzwoniąc pod numer tel. 61 829 2487.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę

otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Adres: ul. Zwierzyniecka 7, 60-813 Poznań

Kierowniczka obiektu: mgr Agnieszka Krajewska-Jopek, norma@amu.edu.pl, tel. 61 829 2401

Opis: W pobliżu wejścia do obiektu znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami, położone ok. 2m od pochylni dla osób z niepełnosprawnościami.

Wejście główne do budynku:

  • posiada schody,
  • posiada pochylnię dla osób poruszających się na wózkach prowadzącą na parter budynku,
  • jest wyposażone w drzwi otwierane domofonem przez pracownika recepcji.

Wewnątrz budynku:

  • znajdują się windy, które obsługują wszystkie poziomy i części obiektu,
  • na parterze przy salach konferencyjnych znajduje się jedna toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami, a na piętrach studenckich znajdują się 3 przystosowane pokoje dwuosobowe wyposażone w odpowiednie umeblowanie i łazienki dla osób z niepełnosprawnościami,
  • winda posiada komunikaty głosowe.

Budynek nie jest wyposażony w system informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi.

Do obiektu można wejść z psem asystującym bez żadnych ograniczeń (na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). Strona internetowa budynku: www.dsjowita.amu.edu.pl

Dane kontaktowe portierni lub innych osób udzielających informacji / pomocy: tel. 61 829 25 00, +48 519 340 588