Zlecenia badawcze

UAM realizuje komercyjne prace na zlecenie podmiotów zewnętrznych (tzw. jednostki gospodarcze JG), korzystając z wiedzy i doświadczenia kadry naukowej oraz unikalnej aparatury badawczej znajdującej się w laboratoriach Uczelni. UAM może pochwalić się wieloletnim oraz bardzo szerokim doświadczeniem w realizacji badań zleconych. Corocznie realizowanych jest w Uczelni ok. 400 umów zleceń i umów pochodzących z przemysłu oraz z jednostek naukowych i samorządowych, dotyczących wykonania prac naukowych i badawczo-rozwojowych, badań analitycznych, specjalistycznych ekspertyz, raportów, publikacji, itp.

Prace realizowane na zlecenie przyczyniają się nie tylko do zacieśnienia aktywnych relacji ze środowiskiem biznesowym i lepszego zrozumienia potrzeb płynących z przemysłu, ale także stanowią dodatkowe źródło dochodu dla badaczy i jednostek uczelnianych. Realizacja zleceń z jednostek gospodarczych ma wpływ na ocenę parametryczną zarówno Uczelni, jak i poszczególnych jednostek badawczych.

UCITT koordynuje proces rejestracji i obsługi formalno-administracyjnej zleceń od jednostek gospodarczych. Naszym celem jest sprawne przeprowadzenie procesu, począwszy od negocjacji i ustalenia warunków umowy, po rozliczenie zlecenia, zakończone wystawieniem faktury.

Proces obiegu dokumentów i realizacji zlecenia

Przyjęcie przez UCITT umowy wraz z kalkulacją kosztów - rejestracja dokumentów, nadanie nr JG - sprawdzenie pod kątem merytorycznym i rachunkowym

Przekazanie dokumentów do Prorektora ds. cyfryzacji i współpracy z gospodarką oraz do Kwestury - akceptacja i podpisanie dokumentów

Przekazanie kopii podpisanej przez Zamawiającego i Wykonawcę umowy oraz kalkulacji do Sekcji Finansowej - utworzenie subkonta księgowego

Realizacja zlecenia

Zakończenie realizacji zlecenia

Przyjęcie przez UCITT zakończone-go zlecenia wraz z kalkulacją lub rekalkulacją kosztów, protokołem odbioru, umowami cywilno-prawnymi i rachunkami - sprawdzenie dokumentów pod względem merytorycznym i finansowym

Przekazanie dokumentów do Prorektora ds. cyfryzacji i współpracy z gospodarką oraz do Kwestury - akceptacja i podpisanie dokumentów

test

 • Dokumenty wymagane do rozliczenia prac na zlecenie
  1. Umowa na wykonanie zlecenia (JG lub Zleceniodawcy)
  2. Zlecenie wykonania badań
  3. Kalkulacja kosztów
  4. Protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez zleceniodawcę i wykonawcę

  Wykonawca badań ma możliwość skorzystania z gotowego wzorca umowy JG lub umowy Zleceniodawcy, która wymaga akceptacji Biura Radców Prawnych UAM. Jeśli formularz umowy jest inny niż wzór umowy UAM – umowa przed podpisem Prorektora UAM właściwego do spraw współpracy z gospodarką oraz Kwestury musi zostać sprawdzona i zaakceptowana przez Biuro Radców Prawnych UAM. Wzór umowy UAM rozszerzonej o zapisy dotyczące praw własności przemysłowej i klauzuli o poufności również wymaga sprawdzenia i zaakceptowania przez UCITT, a następnie przez Biuro Radców Prawnych UAM.

  Szczegółowe zasady określenia wysokości i zasad podziału kosztów pośrednich w pracach zleconych opisuje Zarządzenie Nr 148/2021/2022 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 28 października 2021 roku.

 • Składanie ofert na wykonanie prac zleconych

  Pracownicy UAM mogą składać oferty w odpowiedzi na zapytania ofertowe dotyczące wykonania prac badawczych, ekspertyz, opinii, itp. , otrzymane bezpośrednio od Zamawiających lub publikowane na stronach internetowych, w tym na portalu Baza Konkurencyjności.

  W przypadku chęci złożenia oferty w postępowaniu, rekomenduje się przekazanie informacji do UCITT na 5 dni przed terminem złożenia oferty, w celu weryfikacji formalno-prawnych warunków zapytania ofertowego. Potencjalny wykonawca ponosi odpowiedzialność za merytoryczne i techniczne przygotowanie oraz realizacje zaplanowanych zadań. Jeśli to konieczne, należy do oferty przygotować kalkulację zlecenia do celów wewnętrznych. Oferta powinna być podpisana przez Rektora UAM lub osobę upoważnioną do podpisania i złożenia oferty na podstawie pełnomocnictwa.

 • Wsparcie UCITT
  • pomoc w znalezieniu osoby mogącej wykonać prace zlecone z określonego obszaru tematycznego spośród pracowników UAM,
  • negocjacje korzystnych warunków finansowych oraz dotyczących zabezpieczenia własności intelektualnej w umowach ze zleceniodawcami,
  • wsparcie w zakresie przygotowania oferty w odpowiedzi na postępowania dotyczące wyłonienia wykonawcy prac zaleconych i konsultacje umów,
  • pomoc w przygotowaniu kalkulacji finansowej dla zlecenia oraz weryfikacja dokumentów pod względem formalnym,
  • przyjmowanie i rejestracja dokumentów (umowa lub zlecenie, kalkulacja, protokół odbioru, umowy cywilno-prawne),
  • monitorowanie i zapewnienie sprawnego obiegu dokumentów (kontakt z Kwesturą, Rektoratem, Działem Wsparcia Projektów, Działem Księgowości i Kosz-tów, Działem Finansowym, Zespołem Radców Prawnych UAM),
  • udostępnianie i promowanie bazy usług oraz aparatury naukowo-badawczej UAM.