Deklaracja dostępności

Uniwersyteckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej ucitt.amu.edu.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2022-04-13

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-04-13

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treść niedostępna

 • nie wszystkie filmy posiadają napisy dla osób z niepełnosprawnością słuchu,
 • część obrazów nie posiada tekstu alternatywnego,
 • linki do dokumentów do pobrania nie zawierają informacji o parametrach dokumentu,
 • strona może posiadać linki nie zawierające informacji o ich celu w nazwie.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Data sporządzenia deklaracji:
 • Data ostatniego przeglądu deklaracji:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Alicja Ostrowska-Leszczyńska, alicja.ostrowska@amu.edu.pl lub dzwoniąc pod numer tel. 61 829 2487. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, nastąpi najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Nazwa budynku: Wydział Fizyki (Collegium Physicum)

Adres: Uniwersytetu Poznańskiego 2, 61-712 Poznań

Administracja obiektu: Kierownik – mgr Rafał Brzeziński, tel.: +48 797901064, email: rafalb@amu.edu.pl.

Główne wejścia do budynku:

 • schody są wyposażone w poręcze,
 • do budynku można wejść także wejściem B, które jest na tym samym poziomie co budynek (poziom 0),
 • brak automatycznie otwierających się drzwi.

Budynek od wewnątrz:

 • schody w budynku wyposażone są w poręcze po obu stronach,
 • w każdej części budynku znajdują się windy, które obsługują wszystkie piętra, windy nie są wyposażone w automaty głosowe oraz przyciski z oznaczeniem Braille’a,
 • w budynku jest jedna toaleta dostosowana do osób niepełnosprawnych znajdująca się przy wejściu B do budynku (wejście dla osób niepełnosprawnych).

Do budynku można wejść z psem pomocnikiem osób niepełnosprawnych bez żadnych ograniczeń (na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

Kontakt do portierni budynku:

 • Portiernia A: +48 61 829 51 71.
 • Portiernia C: +48 61 829 51 73.