Baza usług badawczych

 • Nanocząstki lipidowe do zastosowań kosmetycznych

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Zakład Chemii Stosowanej Wydziału Chemii UAM odpowiada na potrzeby indywidualnych klientów/centrów naukowych/zakładów przemysłowych, etc., chcących stosować unikalne nanoczastki lipidowe w niewielkiej skali, oferując:

  • Przygotowanie nanoczastek lipidowych zawierających olej z okrzemek do celów enkapsulacji wybranymi substancjami aktywnymi*

  Cena usługi: za 100 g roztworu koloidalnego (1% wag.) to minimum 14 500 zł netto  (dla substancji aktywnych o znanych właściwościach fizykochemicznych, w innym przypadku wycena indywidualna)

  • Przygotowanie formulacji pólstałej zaw. 5% wag. nanocząstek lipidowych

  Cena usługi: od 990 zł netto za 100g (w innym przypadku wycena indywidualna)

  Osoba odpowiedzialna za realizację usług:

  Prof. dr hab. Izabela Nowak

  e-mail: nowakiza@amu.edu.pl

  tel.: 61 829 1580

  Regulamin korzystania z usługi badawczej

  Potrzebujesz więcej informacji? Zapytaj o szczegóły nowakiza@amu.edu.pl

  *Uwaga: czas realizacji może wynosić nawet 6-9 miesięcy dla wybranych olejów z okrzemek (czas niezbędny dla wyhodowania odpowiedniej ilości okrzemek).

  Usługi zostały opracowane w ramach projektu ,,Zaawansowane biokompozyty dla Gospodarki jutra BIO-GNET” finansowanrgo przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR), Oś IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.4: Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R, konkurs TEAM-NET.

  Opis projektu: Nadrzędnym celem projektu jest biosynteza i charakterystyka właściwości nowych hierarchicznych nanostruktur ZnO, Ag oraz krzemionkowych z domieszkowaniem jonami metali przejściowych oraz samych nanocząstek, ich fizykochemiczna charakterystyka oraz aplikacja na gruncie zastosowań kosmetycznych oraz żywieniowych. Wyniki tych badań pozwolą też lepiej zrozumieć mechanizmy i procesy biologicznej syntezy materii nieorganicznej i dalszego rozwoju nowych sposobów biosyntezy nanokompozytowych materiałów w przyjaznych dla środowiska warunkach.

  Budżet projektu: 20 898 921,93 zł (UAM – 3 500 000,00 zł)

  Termin realizacji: 2019-10-01 – 2023-06-30

  Liderzy Zespołów Badawczych:

  • WP1 Prof. dr hab. Andrzej Witkowski, Uniwersytet Szczeciński
  • WP2 Dr hab. Paweł Pomastowski,  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • WP3 Prof. dr hab. Izabela Nowak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • WP4 Dr hab. Renata Dobrucka, prof. uczelni, Politechnika Warszawska
  • WP5 Prof. dr hab. inż. Henryk Górecki/Prof. dr hab. Marcin Horbowicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • WP6 Dr Michał Kawalec, Politechnika Białostocka