Baza ekspertów

Wydział Biologii

 • Prof. dr hab. Jerzy Błoszyk

  Jednostka: Zakład Zoologii Ogólnej i Zbiory Przyrodnicze

  Dziedziny nauki i obszary badań: biologia, ekologia fauny glebowej, ochrona środowiska, taksonomia i zoogeografia roztoczy, wieloletnie obserwacje zmian struktury zgrupowań bezkręgowców, tworzenie i wykorzystywanie specjalistycznych baz metadanych do analizy zmian środowiskowych, muzealnictwo, ze szczególnym uwzględnieniem naukowych zbiorów przyrodniczych

  Słowa kluczowe: monitoring środowiska, zagrożenia i wpływ antropopresji, ocena wartości naukowej kolekcji przyrodniczych

  Dane kontaktowe:

  E-mail: bloszyk@amu.edu.pl

  Telefon: 505-454-523, 519-340-578

 • dr Jacek Wendzonka

  Jednostka: Zbiory Przyrodnicze

  Dziedziny nauki i obszary badań: biologia, ekologia i taksonomia ważek (Odonata), biologia, ekologia i taksonomia błonkówek (Hymenoptera) ze szczególnym uwzględnieniem dzikich pszczołowatych i owadów zapylających, ochrona środowiska dzikich zapylaczy, badania bezkręgowców Parków Narodowych, przenoszenia mrowisk w teorii i praktyce, edukacja przyrodnicza

  Słowa kluczowe: badania bezkręgowców, ochrona dzikich zapylaczy, przenoszenia mrowisk

  Dane kontaktowe:

  E-mail: jacwen@amu.edu.pl

 • dr hab. Mirosława Dabert, prof. UAM

  Jednostka: Laboratorium Technik Biologii Molekularnej

  Dziedziny nauki i obszary badań: diagnostyka oparta o analizę DNA, projektowanie i analiza markerów molekularnych opartych na DNA

  Słowa kluczowe: sekwencjonowanie DNA, analiza mikrobiomu, molekularne oznaczanie gatunków, identyfikacja DNA patogenów

  Dane kontaktowe:

  E-mail: mirkad@amu.edu.pl

  Telefon: 618-295-738

Wydział Fizyki

 • prof. dr hab. Gotard Burdziński

  Jednostka: Zakład Elektroniki Kwantowej

  Dziedziny nauki i obszary badań: fotofizyka, fotochemia, fotobiologia, właściwości transmisyjne/absorpcyjne próbek w zakresie UV-vis-IR, charakteryzacja zmian tych właściwości w czasie (również ultraszybkich)

  Słowa kluczowe: spektroskopia optyczna, fotochromizm, barwniki naturalne

  Dane kontaktowe:

  E-mail: gotardb@amu.edu.pl

  Telefon: 505-432-690

 • prof. dr hab. Andrzej Skumiel

  Jednostka: Katedra Akustyki

  Dziedziny nauki i obszary badań: ultradźwiękowe, magnetyczne i hipertermiczne badania cieczy magnetycznych i ferrożeli, elektronika, akustyka

  Słowa kluczowe: generacja rotującego pola magnetycznego, magnetyczna hipertermia

  Dane kontaktowe:

  E-mail: skumiel@amu.edu.pl

  Telefon: 510-366-231

 • prof. dr hab. Adam Miranowicz

  Jednostka: Zakład Optyki Nieliniowej

  Dziedziny nauki i obszary badań: technologie kwantowe, optyka kwantowa, informatyka kwantowa, kryptografia kwantowa

  Słowo kluczowe: kwanty, fotony, kubity, korelacje kwantowe, dekoherencja

  Dane kontaktowe:

  E-mail: miran@amu.edu.pl

  Telefon: 731-742-369

 • prof. dr hab. Rufin Makarewicz

  Jednostka: Katedra Akustyki

  Dziedziny nauki i obszary badań: akustyka: hałas turbin wiatrowych, hałas drogowy, hałas lotniczy, hałas szynowy, dźwięki sztuczne i naturalne w atmosferze ziemskiej

  Słowa kluczowe: hałas turbin wiatrowych, hałas drogowy, hałas lotniczy, hałas szynowy, dźwięki sztuczne i naturalne w atmosferze ziemskiej

  Dane kontaktowe:

  E-mail: makaaku@amu.edu.pl

  Telefon: 61 829 51 21

Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

 • Prof. dr hab. Paweł Churski

  Jednostka: Zakład Studiów Regionalnych i Lokalnych

  Dziedziny nauki i obszary badań: rozwój regionalny, polityka regionalna, zintegrowane planowanie rozwoju, terytorializacja interwencji publicznej (place-based policy)

  Słowa kluczowe: rozwój regionalny, polityka regionalna, zintegrowane planowanie rozwoju (strategie-programy-ewaluacja), przestrzenne zróżnicowania wzrostu i rozwoju, polityka rozwoju zorientowana terytorialnie (place-based policy), partycypacja społeczna (współtworzenie, kokreacja, społeczna odpowiedzialność nauki)

  Dane kontaktowe:

  E-mail: chur@amu.edu.pl

  Telefon: 519-340-485

 • dr hab. Adam Radzimski, prof. UAM

  Jednostka: Zakład Ekonometrii Przestrzennej

  Dziedziny nauki i obszary badań: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, a w szczególności: geografia miast, geografia transportu

  Słowa kluczowe: systemy informacji geograficznej, analiza dostępności, wizualizacja danych przestrzennych

  Dane kontaktowe:

  E-mail: adam.radzimski@amu.edu.pl

 • dr hab. Katarzyna Fagiewicz

  Jednostka: Zakład Geografii Kompleksowej

  Dziedziny nauki i obszary badań: programowanie ochrony środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu oraz rozpoznanie i ocena usług ekosystemowych (programy ochrony środowiska, plany adaptacji do zmian klimatu, dokumentacje środowiskowe, oceny oddziaływania na środowisko)

  Więcej informacji na stronie http://geokompleks.amu.edu.pl

  Słowa kluczowe: ochrona środowiska, adaptacja do zmian klimatu, dokumentacja środowiskowa, oceny oddziaływania na środowisko

  Dane kontaktowe:

  E-mail: katarzyna. fagiewicz@amu.edu.pl

  Telefon: 61 829 62 47, tel. kom. 602-669-929

 • dr hab. Łukasz Mikuła, prof. UAM

  Jednostka: Zakład Systemów Osadniczych i Zarządzania Terytorialnego

  Dziedziny nauki i obszary badań: gospodarka przestrzenna, zarządzanie rozwojem przestrzennym

  Słowa kluczowe: polityka przestrzenna, obszary metropolitalne, zarządzanie publiczne, samorząd terytorialny, strategia rozwoju

  Dane kontaktowe:

  E-mail: mikula@amu.edu.pl

  Telefon: 601-762-423

 • dr hab. Damian Łowicki, prof. UAM

  Jednostka: Zakład Geografii Kompleksowej

  Dziedziny nauki i obszary badań: dokumenty strategiczne w ochronie środowiska oraz dokumentacje środowiskowe dla inwestycji (programy ochrony środowiska, plany adaptacji do zmian klimatu, plany gospodarki niskoemisyjnej, strategie rozwoju, rozpoznanie i ocena usług ekosystemowych)

  Więcej informacji na stronie: http://geokompleks.amu.edu.pl/prof-uam-dr-hab-damian-lowicki/

  Słowa kluczowe: ochrona środowiska, adaptacja do zmian klimatu, dokumentacje środowiskowe, plany i programy

  Dane kontaktowe:

  E-mail: damek@amu.edu.pl

  Telefon:  61 829 62 27, tel. kom. 503-563-356

 • dr Joanna Morawska

  Jednostka: Zakład Studiów Regionalnych i Lokalnych

  Dziedziny nauki i obszary badań: zarządzanie organizacjami, zarządzanie projektami, innowacje społeczne, ko-kreacja, regionalny system innowacji, nauka obywatelska, science communication

  Słowa kluczowe: innowacje społeczne

  Dane kontaktowe:

  E-mail: morawska@amu.edu.pl

  Telefon:  602-669-929

 • dr Michał Dzięcielski

  Jednostka: Zakład Ekonometrii Przestrzennej

  Dziedziny nauki i obszary badań: geografia transportu, modelowanie ekonometryczne, analiza danych, symulacje komputerowe, fizyka społeczna, modelowanie układów złożonych, fizyka polimerów, atraktory grawitacyjne

  Słowa kluczowe: geografia transportu, ekonometria, symulacje komputerowe

  Dane kontaktowe:

  E-mail: michal.dziecielski@amu.edu.pl

  Telefon: 509-317-733

 • dr Piotr Lupa

  Jednostka: Zakład Geografii Kompleksowej

  Dziedziny nauki i obszary badań: programowanie ochrony środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu oraz rozpoznanie i ocena usług ekosystemowych (programy ochrony środowiska, plany gospodarki niskoemisyjnej, plany adaptacji do zmian klimatu, strategie rozwoju, dokumentacje środowiskowe).

  Więcej informacji na stronie: http://geokompleks.amu.edu.pl/dr-piotr-lupa/

  Słowa kluczowe: ochrona środowiska, adaptacja do zmian klimatu, dokumentacja środowiskowa, plany i programy

  Dane kontaktowe:

  E-mail: piotr.lupa@amu.edu.pl

  Telefon: 61 829 62 37, tel. kom. 662-157-683

 • dr Edyta Bąkowska-Waldmann

  Jednostka: Zakład Systemów Osadniczych i Zarządzania Terytorialnego

  Dziedziny nauki i obszary badań: badania i analizy z zakresu planowania partycypacyjnego i włączania mieszkańców do procesów podejmowania decyzji w planowaniu przestrzennym, stosowanie internetowych metod wspomagania partycypacyjnego planowania przestrzennego (PPGIS), w tym przeprowadzanie społecznych diagnoz przestrzeni i uwarunkowań planistycznych

  Słowa kluczowe: partycypacja publiczna, planowanie przestrzenne, konsultacje społeczne, partycypacyjne systemy informacji geograficznej, geoankieta

  Dane kontaktowe:

  E-mail: edyta.bakowska@amu.edu.pl

  Telefon: 510 154 550

 • dr inż. arch. Kamila Sikorska-Podyma

  Jednostka: Zakład Gospodarki Przestrzennej i Projektowania Urbanistycznego

  Dziedziny nauki i obszary badań: architektura i urbanistyka, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, projektowanie architektoniczno-urbanistyczne, planowanie miast, planowanie przestrzenne w skali lokalnej, ochrona przeciwpożarowa, historia architektury europejskiej, ochrona zabytków, grafika.

  Uprawnienia budowlane w specjal. architektonicznej do projektow. bez ograniczeń nr: WP-OIA/OKK/UpB/39/2011

  Słowa kluczowe: projektowanie architektoniczno-urbanistyczne, ochrona przeciwpożarowa

  Dane kontaktowe: 

  E-mail: kamila.sikorska-podyma@amu.edu.pl

  Telefon: 665-775-324

 • dr inż. arch. Marta Szejnfeld

  Jednostka: Zakład Gospodarki Przestrzennej i Projektowania Urbanistycznego

  Dziedziny nauki i obszary badań: architektura i urbanistyka, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

  Słowa kluczowe: koncepcje i projekty urbanistyczne, opracowania dokumentów planistycznych (plany miejscowe, studia), analizy możliwości inwestycyjnych

  Dane kontaktowe:

  E-mail: marta.szejnfeld@amu.edu.pl

  Telefon:535-705-222